กล้องจุลทรรศน์ microscope ไมโครสโคป

Menu
Metallurgical Microscope กล้องดูโครงสร้างโลหะ กล้องดูโครงสร้างโลหะ Metallurgical Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่สามารถดูโครงสร้างโลหะได้ถึงระดับเกรนไซส์ เพื่อนำไปวิเคราะห์จำแนกส่วนประกอบของเฟสต่างๆที่เป็นส่วนผสมที่อยู่ในผิวโลหะ ดังนั้นกล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้จึงถูกนำไปใช้ใน ห้องปฏิบัติการทางโลหะวิทยาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กล้องชนิดนี้ร่วมกับโปรแกรมวิเคราะห์ภาพทางด้านโลหะวิทยา ที่จะสามารถทำการวัดขนาดเกรน รวมถึงวิเคราะห์ปริมาณของเฟสที่แตกต่างกัน และกาวัดค่าต่างๆทางด้านโลหะวิทยาอีกมากมาย กล้องดูโลหะ ยังสามารถแบ่งได้อีก 2 ประเภท คือ Upright…
Metallurgical Microscope กล้องไมโครสโคป ในงานโลหะวิทยา Metallurgical microscope กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยา ซึ่งใช้งานอุตสาหกรรมประเภทโลหะที่จะใช้สำหรับสังเกตพื้นผิวของโลหะเพื่อแยะแยะความแตกต่างของชนิดโละหะต่างๆ เช่น การวิเคราะห์โลหะผสม ซึ่งจะได้รับประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดจากการใช้กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยา  metallurgical microscope ซึ่งการใช้กล้องส่องโลหะนี้คุณจะสามารถที่จะศึกษาและระบุชนิดของโลหะและวัตถุอื่น ๆ ผ่านคุณสมบัติทางกายภาพและโครงสร้างของมัน กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยา ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในห้องแล็บโลหะ หรือโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ เช่น…