กล้องจุลทรรศน์ microscope ไมโครสโคป

Menu
กล้องจุลทรรศน์ Dark field Microscope ลักษณะของกล้องจุลทรรศน์ Dark field Microscope Dark field Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์รูปแบบหนึ่งของ Light Microscope ซึ่งกล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้จะใช้ในการมองวัตถุที่ใสไม่มีสีหรือย้อมสีติดยาก  เช่นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือเนื้อเยื่อบางชนิด  โดยกล้องจุลทรรศน์ Dark field Microscope…