กล้องจุลทรรศน์ microscope ไมโครสโคป

Menu

Biological Microscope

Biological Microscope L1350 Spec Biological Microscope L1350 biological microscope L1350 เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่เลนส์วัตถุเป็นแบบ plan achromatic objectives , eyepieces แบบ widefield ทำให้สามารถเห็นภาพที่ชัดเจนและมีมุมมองที่กว้าง ซึ่ง…
Biological Microscope กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานชีววิทยา กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานชีววิทยา เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในการสังเกตุวัตถุที่มีขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านชีววิทยา อุตสาหกรรมการผลิตยา อุตสาหกรรมการเกษตร งานทางด้านการแพทย์ ดังนั้น กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานชีววิทยา จึงถูกนำไปใช้กันอย่างกว้างขวาง รวมไปถึงการนำไปใช้ในหน่วยงานทางด้านการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้สอนแก่นักเรียน นักศึกษา ตามโรงเรียนและมหาวิทยาลัย Biological Microscope L1200 Biological Microscope…
Biological Microscope กล้องจุลทรรศน์Microscopeในงานชีววิทยา กล้อง Biological Microscope ทางด้านจุลชีวะ นี้เป็นกล้องที่มีใช้กันเป็นจำนวนมากในหน่วยงานการศึกษาทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมไปถึงห้องทดลองต่างๆ โดยเฉพาะการศึกษาทางด้านจุลชีวะทั้งของพืชและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กต่างๆทั้งที่อยู่บนดิน ใต้ดิน หรือในน้ำ เพื่อศึกษาโครงสร้างและระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น การศึกษาโครงสร้างของพืชผ่าน Biological Microscope การศึกษาจุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในดิน การศึกษาเซลล์สิ่งมีชีวิตต่างๆทีอยู่ในร่างกาย ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตต่างๆจะมีการทำงานของระบบต่างๆอยู่ด้วยกันหลายระบบ…