USB DigitalMicroscope 1000x

USB Digital Microscope 100x

1000x

USB Microscope 1000x

กล้อง จุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope กำลังขยาย 1000x เป็นกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลที่มีกำลังขยายสูงมาก ซึ่งจะเหมาะสำหรับการดูผิวโลหะ และสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากๆ รวมไปถึงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก โดยกล้องชนิดนี้นั้นสามารถเก็บบันทึกภาพผ่าน โปรแกรมได้ USB Microscope จึงเป็นที่นิยมในการนำไปใช้งานทั้งในหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่ ต้องการสังเกตหรือวิเคราะห์งานที่ต้องการความละเอียดที่สูงมาก

การใช้งานกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Microscope 100x

usb digital microscope 800x