USB DigitalMicroscope 800x

USB Digital Microscope 800x

usb digital microscope 800x

USB Microscope 20x – 800x

กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope กำลังขยาย 20x -800x เป็นกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลที่มีกำลังขยายสูงมาก ทำให้สามารถใช้ดูชิ้นงานที่ต้องใช้กำลังขยายสูงๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเส้นใยผ้า ผิวโลหะ และสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากๆ ซึ่งสามารถเก็บบันทึกภาพผ่าน โปรแกรมได้ USB Microscope จึงเป็นที่นิยมในการนำไปใช้งานทั้งในหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่ต้องการสังเกตหรือวิเคราะห์งานที่ต้องการความละเอียดสูง

การใช้งานกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Microscope 800x

usb digital microscope 800x

USB Microscope 800x

usb digital microscope