กล้องจุลทรรศน์Phase Contrast

กล้องจุลทรรศน์ Phase Contrast Microscope

กล้องจุลทรรศน์ Phase Contrast Microscope

ลักษณะของกล้องจุลทรรศน์ Phase Contrast Microscope

Phase Contrast  Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์รูปแบบหนึ่งของ Light Microscope ซึ่งกล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้จะใช้ในการมองวัตถุที่เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่บางและโปร่งใส ไม่มีสี เช่นเนื่อเยื่อ Cell โดยกล้องจุลทรรศน์ Phase Contrast Microscope จะอาศัยหลักการ Refractive Index(การหักเหของแสงสะท้อนหลังจากแสงส่องผ่านวัตถุ)  เนื่องจากวัตถุที่ Cell โปร่งใสนั้น จะมีส่วนประกอบต่างๆที่มีค่าดัชนีหักเหของแสงที่แตกต่างกันตามความหนาแน่นของส่วนประกอบต่างๆ เมื่อมีแสงส่องผ่านเข้าไปในวัตถุที่มีความหนาแน่นที่แตกต่างกัน ก็จะทำให้แสงมีทิศทางการหักเหที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความแตกต่างของเฟสที่มีความสว่างและภาพที่มืดได้อย่างชัดเจน

กล้องจุลทรรศน์ phase contrast microscope


หลักการทำงานกล้องจุลทรรศน์ Phase Contrast Microscope

กล้องจุลทรรศน์ phase contrast microscopeกล้องจุลทรรศน์ phase contrast microscopeกล้องจุลทรรศน์ phase contrast microscope