กล้องจุลทรรศน์Dark field

กล้องจุลทรรศน์ Dark field Microscope

Darkfield-Microscope

ลักษณะของกล้องจุลทรรศน์ Dark field Microscope

Dark field Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์รูปแบบหนึ่งของ Light Microscope ซึ่งกล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้จะใช้ในการมองวัตถุที่ใสไม่มีสีหรือย้อมสีติดยาก  เช่นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือเนื้อเยื่อบางชนิด  โดยกล้องจุลทรรศน์ Dark field Microscope จะอาศัยหลักการ Scattering (การกระเจิงของแสง โดยจะมีการ Scatter ของแสงแบบเลี้ยวเบนเข้าหาวัตถุ) ทำให้วัตถุได้รับแสงอย่างเต็มที่ทำให้ภาพของวัตถุกับภาพของ Background นั้นมีความแตกกต่างกันอย่างชัดเจน โดยภาพของ  Background นั้นจะเป็นภาพทึบสีดำ แต่ภาพของวัตถุจะสว่างอย่างชัดเจน

Darkfield-Microscope

dark-field-microscope

ตัวอย่างการใช้กล้องจุลทรรศน์ Dark field Microscope

หลักการทำงานกล้องจุลทรรศน์ Dark field Microscope

dark field microscope จากภาพจะเห็นว่าแสงที่มาจากแหล่งกำเนิดจะถูกปิดกั้นบริเวณตรงกลางไว้ และให้แสงเพียงบางส่วนบริเวณรอบนอก ผ่านเข้าไปยัง Condenser Lens ได้ ซึ่งเนื่องจาก Condenser Lens มีลักษณะดังรูปจึงทำให้แสงเกิดการเลี้ยวเบน หรือ Scattering เข้าไปยังวัตถุ ซึ่งจะเป็นแค่จุด Point เล็กๆเท่านั้นที่มีแสงผ่าน ซึ่งจะทำให้วัตถุได้รับแสงอย่างเต็มที่

Dark field microscopeรูป A ) ไม่มีการใช้ Iris Diaphragm เป็นตัวปิดกั้นทางเดินของแสง ซึ่งจะทำให้ภาพที่ออกมาจะเป็นลักษณะของ Bright field

รูป B และ C) มีการใช้ Iris Diaphragm เป็นตัวปิดกั้นทางเดินของแสง ซึ่งจะทำให้ภาพที่ออกมาจะเป็นลักษณะของ Dark field