กล้องจุลทรรศน์ Bright field

กล้องจุลทรรศน์ Bright field Microscope

กล้องจุลทรรศน์ Bright-field-microscope

ลักษณะของกล้องจุลทรรศน์ Bright field Microscope

Bright field Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์รูปแบบหนึ่งของ Light Microscope ซึ่งกล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้จะใช้ในการมองวัตถุที่บางหรือโปร่งแสง เช่นเนื่อเยื่อบางๆทางจุลชีวะ เพราะกล้องจุลทรรศน์ Bright field Microscope จะอาศัยหลักการ Absorbance(การดูดกลืนแสงของวัตถุ) และเนื่องจากวัตถุที่เป็นเนื้อเยื่อบางๆนั้น จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลายๆส่วน ซึ่งแต่ละส่วนจะมีความสามารถในการดูดกลืนแสงไม่เท่ากัน จึงทำให้เกิดการ Contrast ของภาพ ขณะที่เรามองผ่านกล้องจุลทรรศน์ Microscope

Bright field microscope

Bright field microscope

โดยส่วนที่ดูดกลืนแสงได้ดีก็จะมีความส่วางมากกว่าส่วนที่ดูดกลืนแสงไม่ดี ดังนั้นเราจึงสามารถวิเคราะห์และแยกส่วนประกอบของวัตถุที่เป็นเนื้อเยื่อบางๆได้หลักการทำงานกล้องจุลทรรศน์ Bright field Microscope

Bright field microscope

จากแหล่งกำเนิดแสง(Light Source) จะเป็นตัวผลิตลำแสงที่ตาเราสามารถมองเห็นได้ ซึ่งจะมี
wavelength ประมาณ 540 nm ลำแสงนั้นจะถูกรวบรวมโดย condenser lens (Condenser Lens จะเป็นเลนส์นูน ทำหน้าที่รวบรวมแสง)ไปตกที่วัตถุที่เป็นเนื้อเยื่อบางๆ(Specimen) ที่วางอยู่บน stage ส่วน objective lens รับแสงที่ผ่านออกจาก Specimen ขยายออกเป็นภาพส่งต่อไปที่ ocular lens เพื่อขยายภาพสุดท้ายขนาดใหญ่ไปตกบนจอ หรือ retina ของตาคนดูกล้อง